prastanje i kajanje

PRAŠTANJE I KAJANJE

Nihad ĐozićNihad Ðozić

PRAŠTANJE I KAJANJE

Ljubavni život top modela (Roman)

 

Za tiskano izdanje molim vas kliknite Ovdje

Kupite e-knjigu klikom na link ispod. Blagdanska cijena $1.99

Pregledi:

Faruk Šehić: Povratak u samoga sebe

Pisan iz pozicije sveznajućeg pripovjedača roman je pun minimalističkog esejiziranja na raznorodne teme, ali je tema sudbine uvijek preovladavajuća. Ovo je roman o sudbini, o fatalističkoj nemogućnosti da se uzdigneš iznad vlastitog životnog toka kojeg čine tvoje i tuđe odluke, osim samog kraja koji dopušta mogućnost nove egzistencije, ali samo kao krug iz kojeg se ne možeš izvući bez životne patnje.

 Majo Dizdar:

I na kraju, rekao bih nešto o uvjerljivosti likova, pa bih u tom smislu konstatovao da su gotovo nestvarna čvrsta i ispravna moralna načela glavnog junaka ovoga romana, njegova čestitost i poštenje, njegova moralnost uopće, i njegov nepokolebljiv stav. To je posebno čudno i teško prihvatiti kad se zna šta je Edvin morao proći, sam i nezaštićen, u svijetu visoke mode prepunom licemjerja, laži, interesa u kojem se za postizanje cilja ne preza ni od čega, pa ni od kriminala. U svijetu devijantnih seksualnih sklonosti…

prastanje i kajanje

Izdavač
URBANKOD d.o.o., Ljubljana, Linhartova c. 92
Za izdavača Barbara Jovan
Design Zoran Mihailović
Slog i prelom Milka Milinčić
Fotografija na naslovnoj strani Stefan Mihailović
Lektura Nurđihana Ðozić
Recenzenti Faruk Šehić i Majo Dizdar
Štampa i povez Beopres, Beograd
odgovorna osoba Dejan Beočanin
Tiraž 300
Ljubljana, 2015

CIP − Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
821.163.4(497.6)−311.2
ÐOZIĆ, Nihad
Praštanje i kajanje : ljubavni život top modela : roman /
Nihad Ðozić. − Ljubljana : Urbankod, 2015
ISBN 978−961−93754−1−9
277866496